The Who

Mon, 28 April 1997:

Kiel, Ostseehalle

Kiel, Ostseehalle, 28.4.1997 The Who, Kiel 28.04.1997 (© by Big Willy ) The Who, Kiel 28.04.1997 (© by Big Willy ) The Who, Kiel 28.04.1997 (© by Big Willy ) The Who, Kiel 28.04.1997 (© by Big Willy ) The Who, Kiel 28.04.1997 (© by Big Willy ) The Who, Kiel 28.04.1997 (© by Big Willy ) The Who, Kiel 28.04.1997 (© by Big Willy ) The Who, Kiel 28.04.1997 (© by Big Willy ) The Who, Kiel 28.04.1997 (© by Big Willy ) The Who, Kiel 28.04.1997 (© by Big Willy ) The Who, Kiel 28.04.1997 (© by Big Willy ) The Who, Kiel 28.04.1997 (© by Big Willy ) The Who, Kiel 28.04.1997 (© by Big Willy )